Podmínky kampaně Cute & Kind


PRAVIDLA HRY O CENY
»CUTE & KIND«

ČLÁNEK 1: ORGANIZÁTOR
Organizátorem hry o ceny je Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulice 24, 1000 Lublaň (dále jen organizátor). Organizátor vede hru o ceny a zajišťuje losování.
ČLÁNEK 2: ÚČEL
Účelem hry o ceny je propagovat a provádět marketingovou komunikaci značek organizátora a nepřímo podporovat prodej.
ČLÁNEK 3: PODMÍNKY A ZPŮSOB SPOLUPRÁCE
Účast na hře o ceny je možná od 04.11.2022 do 30.11.2022 prostřednictvím webové stránky www.pinkpanda.cz a prostřednictvím všech ostatních webových stránek ve vlastnictví organizátora. Kromě zveřejnění na výše uvedené webové stránce je slosování cen komunikováno a inzerováno iv jiných médiích.
Do hry o ceny se můžete zapojit následujícími způsoby:
 • Klepnutím na reklamní zprávu zveřejněnou na sociálních sítích organizátora a zadáním přesných údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) do formuláře na internetových stránkách www.pinkpanda.czJednotlivec se může účastnit hry o ceny jednou.
Omezení účasti:
 • Nezletilí se losování o ceny nemohou zúčastnit.
 • Losování se nemohou zúčastnit zaměstnanci a externí dodavatelé organizátora losování nebo jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 • Nerezidenti České republiky se nemohou zúčastnit losování o ceny. Výherci ceny mohou být pouze osoby s bydlištěm (daňovým číslem) v České republice.

Účastníci hry o ceny si hradí všechny náklady spojené s účastí ve hře o ceny sami. Náklady na účast zahrnují mimo jiné:
 • náklady na přístup na internet,
 • náklady na přenos dat z internetu.

Účastí ve hře o ceny se má za to, že účastník akceptuje tyto všeobecné podmínky účasti ve hře o ceny a podmínky zveřejněné na webové stránce www.pinkpanda.cz.
ČLÁNEK 4: ZRUŠENÍ ÚČASTI
Účastník může kdykoli během trvání losování svou účast v losování zrušit zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] Po přijetí této zprávy je účastník vyřazen ze hry o ceny.
ČLÁNEK 5: CENY
Účastníci soutěže se účastní slosování o ceny:
 • 27x balíček produktů v hodnotě 3000 Kč a dárková poukázka na nákup v internetovém obchodě www.pinkpanda.cz v hodnotě 5000 Kč (celková hodnota výhry je 8000 Kč)

Jednotlivý účastník losování může získat pouze jednu cenu, pokud byl účastník vylosován dvakrát nebo vícekrát získá jen jednu cenu.
ČLÁNEK 6: VÝBĚR VÍTĚZŮ
Za organizaci, realizaci a dohled nad losováním a losováním výherců je zodpovědná komise složená ze zástupců organizátora výherní hry.
Losování o ceny bude probíhat každý den losování, a to v dopoledních hodinách pro přihlášky přijaté v předchozí den v sídle organizátora losování. Losování výherců se uskutečňuje pomocí počítačového systému pomocí náhodného algoritmu, který losuje výherce ze všech zúčastněných. Denním výhercem je jedna osoba, která se přihlásila k účasti ve hře o ceny prostřednictvím webové stránky PinkPanda nebo kterékoli z webových stránek PinkPanda vlastněných organizátorem. Předseda komise pořizuje zápis, který obsahuje seznam výherců. Zápis schvalují a podepisují všichni členové komise. Zápis se uchovává jeden rok na adrese organizátora.
ČLÁNEK 7: ZVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ
Výherce obdrží oznámení o výhře na svou emailovou adresu, kterou uvedl prostřednictvím formuláře na webové stránce.
Všichni výherci výslovně povolují zveřejnění svého jména, příjmení a fotografií z případného udělení výhry na webové stránce organizátora, na jeho facebookové stránce nebo v jiných médiích a sociálních sítích, za což nebude od organizátora žádána žádná platba ani kompenzace. Zároveň se zříkají práva kontrolovat, schvalovat, namítat proti jakémukoli použití materiálu, redakčnímu výběru nebo vzhledu materiálu.
Seznam výherců bude zveřejněn na stránce www.pinkpanda.cz nejpozději do 24 hodin po vylosování jednotlivých denních výher. Výsledky slosování o ceny jsou konečné. Odvolání proti nim není možné.
ČLÁNEK 8: PŘIJETÍ CENY A DAŇOVÉ ODPOVĚDNOSTI
Účastník jako výherce má nárok na výhru, pokud mu organizátor oznámí výhru v dohodnutém termínu. Organizátor zašle výhercům ceny na fyzickou nebo e-mailovou adresu do 30 dnů od skončení slosování o ceny.
Pro účely oznámení o převzetí výhry výherce uvádí i kontaktní telefonní číslo.
Pokud výherce neposkytne požadované osobní údaje do 7 dnů po obdržení oznámení o výhře, organizátor již není povinen výhru předat. V těchto případech (odmítnutí nebo předčasné poskytnutí požadovaných osobních údajů) je organizátor osvobozen od všech závazků vůči výherci ceny vyplývajících z těchto pravidel.
Ostatní případné daňové povinnosti a/nebo náklady související s výhrou si hradí výherce sám. Pokud se výherce výhry vzdá, nemá vůči organizátorovi z titulu této výherní hry žádné nároky. Výsledky jsou konečné a nelze se odvolat.
ČLÁNEK 9: OBECNĚ O CENÁCH
Cenu nelze vyměnit za peněžní ekvivalent ceny ani za jinou cenu. Výherce ceny nemůže vůči organizátorovi uplatnit žádné nároky (např. ohledně kvality ceny, opravy chyb apod.).
Přenesení výhry na třetí osobu není možný. Po dobu trvání slosování jsou všechny promo kódy dočasně deaktivovány kromě promo kódu Mystery Bag a bezplatné dopravy.
V případě uvedení neúplných, nesprávných nebo nepravdivých údajů (e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje) si organizátor vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze hry o ceny.
Účastník ztrácí nárok na výhru, pokud organizátor zjistí, že:
 • účastník nesplnil podmínky účasti;
 • účastník porušil pravidla a podmínky účasti ve hře o ceny;
 • účastník si nechce plnit povinnosti v souladu s těmito podmínkami nebo zvláštními podmínkami zveřejněnými na webové stránce nebo je nesplnil včas;
 • v případě přihlášení: pokud bylo přihlášení jakýmkoli způsobem neadekvátní.

Organizátor má právo požadovat, aby výherce v určité lhůtě a požadovaným způsobem prokázal svou totožnost. Pokud to výherce nebude chtít učinit, ztrácí i nárok na výhru. V případě, že účastník ztratí nárok na výhru, organizátor rozhodne, zda cenu udělí někomu jinému nebo ne.
ČLÁNEK 10: DŮVĚRNOST, BEZPEČNOST A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Organizátor bude důsledně chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (ZVOP-1) (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 94/2007-UPB1), zákonem o elektronických komunikacích (ZEKom) (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 13 /2007-UPB1, 110/2009) a Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).
Podle GDPR může provozovatel osobních údajů zpracovávat osobní údaje, pokud je udělen osobní souhlas fyzické osoby. Osobní souhlas je dobrovolné prohlášení vůle fyzické osoby, že její osobní údaje mohou být zpracovány pro konkrétní účel, což uživatel potvrdí v rámci odeslání přihlášky do hry o ceny stisknutím tlačítka: ZÚČASTNIT SE HRY O CENY a souhlasit s všeobecnými podmínkami výherní hry.
Všeobecné podmínky hry o ceny obsahují také následující prohlášení:
 • „Potvrzuji, že jsem obeznámen s pravidly hry o ceny. Potvrzuji, že je mi více než 18 let. Povoluji společnosti Konverzija, d.o.o. použít mé osobní údaje pro účely slosování o ceny. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na adresu [email protected] nebo poštou na adresu Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulice 24, 1000 Lublaň, Slovinsko. Losování o ceny trvá od 04.11.2022 do 30.11.2022.“
Organizátor v roli manažera použije osobní údaje získané od účastníků výlučně pro následující účely:
 • realizaci losování o ceny ve všech aspektech
 • informování výherců o výsledku losování a předání cen (platí pouze pro výherce)
 • prohlášení výherců na webové stránce hry o ceny (platí pouze pro výherce)

Organizátor zpracovává a chrání shromážděné osobní údaje v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Při losování o ceny budou všechny osobní údaje pečlivě chráněny a přístup k nim budou mít jen zaměstnanci, kteří souhlasili s příslušnými povinnostmi mlčenlivosti.
Všechny údaje budou uloženy v databázi společnosti Konverzija d.o.o. a/nebo se smluvními zpracovateli osobních údajů. Organizátor zajistí, aby se osobní údaje fyzické osoby zpracovávaly výlučně pro účely průběhu tohoto slosování o ceny.
Organizátor nebude přenášet ani zpracovávat osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) bez dodržení standardních smluvních doložek o ochraně údajů (nebo jiných podobných doložek, které mohou být případně schváleny Evropskou komisí).
Organizátor za žádných okolností získané osobní údaje nepostoupí ani nezveřejní třetím osobám.
Získané osobní údaje jsou uchovávány v souladu se zákonnou dobou nebo do zrušení uchovávání osobních údajů účastníkem. Daňové číslo a daňové informace výherců se uchovává po dobu 5 let od udělení cen, případně po dobu, kterou vyžaduje daňová legislativa.

Účastník si je vědomý, že:
 • může požádat o přístup ke svým osobním údajům
 • může požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • může požádat o vymazání osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, zejména v případě odvolání souhlasu získaného se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto slosování o ceny
 • může požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • může požádat o bezplatný přenos osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • může podat stížnost Kontrolnímu úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s obecným nařízením o ochraně údajů

Fyzická osoba může podat žádost o uplatnění práv z předchozího odstavce nebo získat dodatečné informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů u oprávněné osoby na ochranu údajů prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] nebo na adrese Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Lublaň, Slovinsko. Jednotlivec může podat stížnost na zpracování osobních údajů, které není v souladu s těmito všeobecnými podmínkami hry o ceny, u komisaře pro informace Slovinské republiky.
ČLÁNEK 11: DOSTUPNOST PRAVIDEL
Tato pravidla jsou k dispozici na webové stránce hry o ceny.
ČLÁNEK 12: REKLAMACE A STÍŽNOSTI
Veškeré stížnosti a reklamace související s realizací výherní hry vyřizuje organizátor. V případě opodstatněných reklamací se organizátor zavazuje je co nejdříve vyřešit a uvědomit o tom účastníka, případně ostatní účastníky.
ČLÁNEK 13: KOMISE
Komise se skládá ze dvou členů:
 • Alen Mustedanagić Vovk (předseda komise)
 • Žan Travnikar (člen komise).

Komise má tyto pravomoci:
 • kontrola průběhu slosování o ceny a
 • určení výherců v souladu s těmito pravidly hry o ceny.

O losování cen a výhercích vyhotoví předseda komise záznam, který bude uchováván rok na adrese organizátora. Zápis musí podepsat všichni členové komise.
Veškerá komunikace s účastníky probíhá prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo, jsou-li tyto informace dostupné, prostřednictvím jejich telefonního nebo mobilního čísla.

ČLÁNEK 14: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Organizátor si vyhrazuje právo doplnit a změnit podmínky výhry ve hře, vyžádají-li si to důvody technického nebo obchodního charakteru nebo důvody na straně veřejnosti.
O všech změnách a novinkách výherní hry bude organizátor účastníků průběžně informovat prostřednictvím oznámení na webové stránce.
Organizátor se zavazuje udělat vše, co je v jeho silách, aby slosování cen proběhlo správně, přičemž odpovědnost nezahrnuje případy vyšší moci. V případě okolností, které organizátor nemůže ovlivnit (vyšší moc, logistické překážky, technické problémy), může organizátor losování o ceny zrušit. Musí o tom informovat účastníky. V takovém případě účastníci neodpovídají za vzniklou škodu. Rozhodnutí organizátora o všech otázkách souvisejících s hrou o ceny nebo uplatňováním pravidel je konečné a vztahuje se na všechny účastníky.
Pravidla jsou závazná pro organizátora, všechny zaměstnance a jiné osoby, které jsou jakýmkoli způsobem spojeny s prodejní akcí a losováním o ceny, které je předmětem těchto pravidel, jakož i pro účastníky prodejní akce (kupující), kteří souhlasí s nimi potvrzením těchto pravidel.
Dotazy a další informace týkající se hry o ceny můžete zasílat na e-mailovou adresu: [email protected].
Lublaň, 31.10.2022

Konverzija, d.o.o.
16. 11. 2022